KEM Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola - Intézményvezető-helyettes

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet KEM Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

Szakmai vezetési feladatait alapvetően a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. továbbá a 15/1998. NM rendelet és a mindenkori hatályos ágazati szakmai jogszabályi rendelkezések alapján végzi. - Az intézményvezetővel együttműködve tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézmény szakmai munkáját. - Mindennapi tevékenységét az intézmény gazdálkodási lehetőségei körében a gazdaságosság, a hatékonyság, eredményesség jegyében szervezi és végzi. Jogosult az intézmény költségvetésében jóváhagyott valamennyi előirányzat felett korlátozás nélkül kötelezettséget vállalni. - Gondoskodik a szakmai feladatok szakszerű és törvényes végrehajtásáról. - Folyamatosan figyelemmel kíséri a szakmai program megvalósulását, szükség szerint kezdeményezi aktualizálását. - Részt vesz a gondozottakkal kapcsolatos szakmai értekezleteken. - Szükség szerint eljár a gyámhivataloknál, más szakmai munkát segítő szerveknél. - Irányítja a szakellátási szakmai egységek vezetőit, azok szakmai munkáját. - Biztosítja a szakmai egységek közötti kommunikációs és információs csatornák kialakítását, működtetését. - Meghatározott menetrend szerint tartja a szakmai egységvezetők számára a munkaértekezleteket. - Felel a Gyvt.-ben és annak végrehajtási rendeletében az intézmény számára kötelezően előírt nyilvántartások vezetéséért. - Szervezi és irányítja az intézmény pályázati tevékenységét, közreműködik az adományok fogadásában, szervezésében. - Nyomon követi a szakellátók továbbképzését, javaslatot tesz a továbbképzések formájára. - Minden év végén ellenőrzési tervet készít a tárgyévet követő évre vonatkozólag, év végén összegyűjti, elemzi a szakmai egységek beszámolóit. - Ütemezi a szakmai egységvezetők szabadságát, jogszabály szerint kiadását. - Részt vesz a munkaügyi feladatok koordinálásában (kinevezési javaslatok, munkaviszony megszűnések, kinevezési módosítások), valamint nyomon követi azokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) 2011. évi CXC. törvény szerinti pedagógus bértábla az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, A következő végzettségek valamelyike: pedagógus szakképzettség, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc), felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus, szociológus ,
  • Korábbi szakmai tapasztalat, illetve vezetői gyakorlat gyermekvédelmi szakellátásban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Erkölcsi bizonyítvány (1997. évi XXXI. tv. 10/A § (1)a-c pont, valamint a 1992. évi XXXIII. tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis György nyújt, a 06703347072-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •  Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola címére történő megküldésével (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91103-A/17-47/2022iv, valamint a munkakör megnevezését: Nevelő/Intézményvezető-helyettes.

vagy

  • Elektronikus úton Kocsis György részére a e-mail címen keresztül
  • Személyesen: Kocsis György, Komárom-Esztergom megye, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 53.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 3.

 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola

Magyarország
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.

Telefon/Fax: +36 34 361 041
Email:

webmail